आर्द्रता व ढग स्वाध्याय

aadrata v dhag swadhyay iytta aathvi bhugol || आर्द्रता व ढग स्वाध्याय इयत्ता आठवी भूगोल ||