शिवपूर्वकालीन महाराष्ट्र स्वाध्याय

शिवपूर्वकालीन महाराष्ट्र स्वाध्याय शिवपूर्वकालीन महाराष्ट्र स्वाध्याय इयत्ता सातवी प्रश्न. 1. खालील तक्ता पूर्ण करा.     गाव/मौजा  कसवा  परगणा  कशास म्हणतात …………… ………….. ………….. पदाधिकारी ………….. ………….. ………….. उदाहरण ………….. ………….. ………….. उत्तर :    गाव/मौजा  कसवा  परगणा  कशास म्हणतात कसब्यापेक्षा लहान असलेल्या गावाला परगण्याच्या मुख्य ठिकाणाला अनेक गावांना पदाधिकारी पाटील  शेटे – महाजन देशमुख व … Read more